Ekopalivko

O nás

Spoločnosť Ekopalivko s.r.o. vám ponúka ukladané krbové drevo, drevené brikety, drevené pelety. Spolupracujeme výhradne s overenými slovenskými a českými dodávateľmi, aby sme vám ponúkli produkty s ktorými bude vždy spokojní.

Drevné brikety neobsahujú lepidlá, farbivá ani chemické látky, sú vyrábané s čistých drevených pilín, ktoré sú stlačené vysokým tlakom, jediné ich spojivo je miazga, prírodná živica.

Pôsobíme v oblasti podunajskej nížiny v okr. BA, SC a DS

Zabezpečujme dopravu a zloženie tovaru z vozidla.

Tešíme sa na spoluprácu

Obchodné podmienky

 1. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
  Poskytovateľom služby je spoločnosť Ekopalivko, s.r.o., so sídlom: Ekopalivko s.r.o. Karpatské námestie 10/A Bratislava-Rača 83106 IČO: 50884727 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel:Sro,Vložka č: 119570/B (ďalej iba „dodávateľ“).
  Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese https://ekopalivko.sk (ďalej iba elektronický obchod), telefonicky na tel. čísle +421 948 949 220 alebo e-mailom na e-mailovej adrese ekopalivko@ekopalivko.sk
 2. Zakúpený tovar je možné prevziať aj osobne na prevádzke spoločnosti Ekopalivko s.r.o. Stará cesta č.2 Šamorín 93107, Slovenská republika ( vedľa čerpacej stanice OMW ) po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dodávateľom.
 3. Úhrada za tovar je možná v hotovosti, pričom dodávateľ vydá odberateľovi potvrdenie o platbe z virtuálnej registračnej pokladnice spolu s dodacím listom alebo na účet dodávateľa po vystavení predfaktúry, po pripísaní finančných prostriedkov na účet dodávateľa bude tovar dodaný odberateľovi do 48 hodín (ak sa zmluvné strany nedohodnú inak)
 4. Tieto obchodné podmienky sú viazané výhradne na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje a potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
  Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Reklamačné podmienky

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na zmeny v nahlasovaní reklamácií poškodeného alebo nedodaného tovaru. Bude sa to týkať doby, dokedy je nutné reklamáciu nahlásiť reklamačnému oddeleniu.Po doručení tovaru je potrebné nahlásiť reklamáciu či už poškodeného alebo nedodaného tovaru najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky za účelom skvalitnenia služieb. Jedná sa o rýchlejšie posúdenie reklamácie a následne o jej kladné vybavenie. Po uplynutí stanovenej lehoty nie je možné takúto reklamáciu uznať. Poškodený tovar je potrebné nahlasovať na tel. +421 948 949 220

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

 • zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zák.č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Vymedzenie pojmov:
 • kupujúci – obchodný partner, ktorého obchodné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom.
 • spotrebiteľ – konečný zákazník

ČL.I

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný.
Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom).

ČL.II.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u firmy Ekopalivko s.r.o.
Vybavením reklamácie je poverený reklamačný pracovník, ktorý je povinný reklamáciu posúdiť.

K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť:
 • identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt,
 • číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
 • názov tovaru,
 • cenu tovaru bez DPH
 • presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
 • tovar v stave ako je uvedené v Čl.I.
Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.
Ak kupujúcemu (spotrebiteľovi) vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. O vybavení reklamácie je reklamačný pracovník povinný písomne formou doporučenej listovej zásielky oboznámiť kupujúceho (spotrebiteľa) a ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.
V prípade, že si kupujúci (spotrebiteľ) v stanovenej lehote neprevezme tovar bude mu účtované skladné vo výške 0,30 € za každý deň omeškania až do doby 6 mesiacov, po tejto dobe môže byť tovar odpredaný.

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:
 • na výmenu veci, alebo
 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má kupujúci (spotrebiteľ) aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci (spotrebiteľ) môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.ekopalivko.sk

Ekopalivko s.r.o.
Karpatské námestie 10/A Bratislava-Rača 83106
IČO: 50884727
DIČ: 2120511052
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.ekopalivko.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je registrácia objednávok a identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje
 • kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), meno, priezvisko, adresa
 • fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať záujem zákazníka
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), bez súhlasu dotknutej osoby
 • zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom

V. Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb môže zverejniť len na základe ich súhlasu

VI. Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZoOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané
 • prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť v súlade so zákonom sprístupnené alebo poskytnuté tretej strane (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle ZoOOÚ (ďalej len ,,dotknutá osoba“), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo ZoOOÚ, e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa
 • dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 ZoOOÚ, o ktorých ju prevádzkovateľ poučil

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZoOOÚ, pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) ZoOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZoOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZoOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
 • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 • Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 29 ods. 1 a 2 ZoOOÚ najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 • Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 ZoOOÚ prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Ekopalivko s.r.o., Karpatské námestie 10/A, Bratislava-Rača 83106, IČO: 50884727 v rozsahu podľa čl. III. za účelom podľa čl. II. po dobu plnenia zmluvy resp. po dobu určenú zákonom.

Zároveň prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom zverejnených na internetovej stránke www.ekopalivko.sk.